Categories
yasal

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

www.legaltalks.com.tr

LegalTalks ve Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz.

Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere hangi ürün ve hizmetlerimizi kullanırsa kullansın tüm müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında duyuru metnini bilgilerinize sunarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, LegalTalks – Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres, cep telefonu, e-posta iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Kuruluşumuz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdeteceğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kamu tüzel kişileri;  hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:
İnternet siteleri, sosyal medya hesapları, etkinlik stantları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereği kullanıcı hakları:

Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

 

LegalTalks

www.legaltalks.com.tr 

 

Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi

MERSİS NO : 1678768864632912

www.eralpdanismanlik.com.tr